Vedtekter for Rømskog Historielag

 

 • 1 Formål 

Rømskog Historielag ble stiftet i 1985 med formålet å ta vare på tradisjoner, kulturminner og historie som bygda har.

 

 • 2 Virksomheten

Rømskog Historielag skal være oppmerksomme på bevaring av gjenstander, foto, film, skriftlig materiell og diverse dokumentasjon av historisk betydning. Rømskog Historielag skal holde medlemsmøter, gjerne med innslag av foredragsholdere, samt arrangere turer til historiske steder.

 

 • 3 Årsmøte

Årsmøtet er historielagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes ved årets begynnelse, og Årsmøtet skal behandle:

 1. a) Beretning fra styret om virksomheten som har foregått i perioden.
 2. b) Revidert årsregnskap.
 3. c) Valg av styre/revisjon
 4. d) Fastsette medlemskontingenten.
 5. e) Innkomne forslag.

 

 • 4 Styret

Styret skal arbeide for lagets formål og gjennomføring av oppgaver som årsmøtet eller medlemsmøtet fastsetter. Styret skal bestå av 7 styremedlemmer og velges av årsmøtet med stemmerett. Leder velges for 1 år, styremedlemmer (herunder nestleder, sekretær og kasserer) velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Det velges to revisorer med funksjonstid 1 år. Det velges valgkomitè som består av 3 medlemmer med funksjonstid 3 år. En er på valg hvert år, og den med lengst funksjonstid er leder. Representanter til ulike utvalg utpekes av styret.

 

 • 5 Vedtektsendring

Endring av Rømskog Historielags lover og vedtekter kan kun skje på årsmøtet med minst 20% av medlemmene tilstede og vedtas med alminnelig flertall.

 

 • 6 Oppløsning av Historielaget.

Rømskog Historielag kan opphøre sin virksomhet hvis det ikke har støtte av minst 10 medlemmer. Opphører lagets virksomhet skal ev. midler stå urørt på bankkonto i minst 3 år. Midler skal etter 3 år tilfalle historiske institusjoner i Østfold fylke, dette er etter nærmere bestemmelser vedtatt på årsmøtet.

 

Vedtatt på stiftelsesmøte 12. mars 1985, og endret 20. mars 1985.