Om styret

Styrets oppgaver og roller i henhold til vedtektenes § 4

Styret skal arbeide for lagets formål og gjennomføring av oppgaver som årsmøtet eller medlemsmøtet fastsetter. Styret skal bestå av 7 styremedlemmer og velges av årsmøtet med stemmerett. Leder velges for 1 år, styremedlemmer (herunder nestleder, sekretær og kasserer) velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Det velges to revisorer med funksjonstid 1 år. Det velges valgkomitè som består av 3 medlemmer med funksjonstid 3 år. En er på valg hvert år, og den med lengst funksjonstid er leder. Representanter til ulike utvalg utpekes av styret.

 Rømskog historielags styre i 2018
Fra venstre: Nils Nilssen (leder), Tor Bergli (varamedl), Kjell Roger Nilsen (styremedlem), Kari Pettersen (kasserer), John G. Karlsen (sekretær) og Bjørn Terje Norheim (nestleder). Ikke på bildet Vidar Havnås (varamedl).

Kontakt
: Nils Nilssen
romskog.historielag@gmail.com 
Telefon: 95980329