Om årsmøtet

Årsmøtets roller og oppgaver i henhold til vedtektenes §3

Årsmøtet er historielagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes ved årets begynnelse, og Årsmøtet skal behandle:

  1. a) Beretning fra styret om virksomheten som har foregått i perioden.
  2. b) Revidert årsregnskap.
  3. c) Valg av styre/revisjon
  4. d) Fastsette medlemskontingenten.
  5. e) Innkomne forslag.